Ontwikkelingen bij het Dominicus College: het bestuurlijk perspectief

13/12/2021 - In 2021 is er grote onrust ontstaan rondom het Dominicus College, een van de scholen van @voCampus. Het bestuur sprak in april 2021 de intentie uit om te onderzoeken of een scholenfusie tussen het Dominicus College en het Kandinsky College mogelijk was. Daarvoor bleek in oktober 2021 geen draagvlak binnen de betrokken scholen te bestaan. Het bestuur nam daarop het voorgenomen besluit om het Dominicus College per 1 augustus 2024 te sluiten. Een pijnlijke beslissing voor medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij de school.

De situatie rondom het Dominicus College staat echter niet op zichzelf. Wij leggen graag uit wat er gaande is in het VO-onderwijs in onze regio, en hoe wij hiernaar kijken.

Leerlingdaling
Sinds 2015 daalt het aantal leerlingen in de regio. Bij de scholen van @voCampus, die vóór 2021 nog vielen onder twee verschillende schoolbesturen, daalde het aantal leerlingen in de periode 2015-2020 met ongeveer 2400. In de periode 2020-2030 daalt het leerlingaantal nog verder.

Minder leerlingen betekent minder inkomsten, terwijl de kosten niet in hetzelfde tempo (kunnen) meedalen. Denk daarbij aan huisvestingskosten, personele kosten en ondersteunende diensten. Dat betekent dat er minder geld overblijft om kwalitatief goed onderwijs te geven: het onderwijsaanbod dreigt te verschralen.

Bestuurlijke visie
Stichting @voCampus is op 1 augustus 2021 ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de Alliantie VO en Scholengroep Rijk van Nijmegen. Het teruglopende aantal leerlingen in de regio was een belangrijke aanleiding voor deze fusie. Beide bestuursorganisaties zagen de noodzaak in van krachtenbundeling en intensievere samenwerking. Zij vonden elkaar in de gemeenschappelijke visie op een grensoverschrijdend, toekomstbestendig en financieel gezond scholenaanbod. Op het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven (zoals de Hubertushal, waar onderwijs en technische bedrijven samenwerken), op kiezen voor diversiteit en duurzaamheid, op het ontsluiten van nieuwe mogelijkheden, op toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor álle leerlingen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal.

In de Fusie Effect Rapportage (FER) die voorafgaand aan deze fusie werd uitgevoerd, bleek dat pijnlijke ingrepen in het scholenaanbod, afdelingen of onderwijslocaties daarbij onvermijdelijk zouden zijn.

Ontwikkelingen in de tijd: 2016-2020
De voormalige bestuursorganisaties Alliantie VO en SGRvN hebben vanaf 2015 direct gereageerd op de daling van het aantal leerlingaantallen. In grote lijnen zijn de volgende stappen gezet:

  • 2016: het maken van maximale instroomafspraken met alle Nijmeegse scholen
  • 2016-2017: de vmbo-afdelingen van het Kandinsky College Nijmegen en het Canisius College fuseren tot één vmbo-school: het Rijks 
  • 2017: het herinrichten van de onderwijslocaties van het Pax Christi College
  • 2016-2018: het versterken van samenwerking tussen de scholen. Start onderwijsvernieuwing op verschillende scholen
  • 2019-2020: binnen het vmbo start samenwerking om te komen tot een goed afgestemd onderwijspalet vanuit het nu kleinere scholenaanbod
  • 2018-2019: het verkennen van intensievere samenwerkingsmogelijkheden binnen de havo- en vwo-scholen. Een vertrouwelijke quickscan op een mogelijke fusie van het Dominicus College en het Mondial College heeft als resultaat dat deze onwenselijk is.
  • 2020: de bestuurlijke fusie van bestuursorganisaties SGRvN en AlliantieVO wordt in gang gezet. De bedoeling: voorbij concurrentie een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam financieel gezond scholenaanbod realiseren. Ook: samen de moeilijke besluiten nemen rond het terugbrengen van het aantal scholen, hetgeen nodig is om het aanbod weer bij het lagere leerlingaantal te laten aansluiten.

Ontwikkelingen in regio Zuid- en West-Nijmegen: 2021
Het aantal leerlingen in de regio Zuid- en West-Nijmegen is relatief sterk gedaald. In dit deel van Nijmegen zijn drie @voCampus scholen gehuisvest: het Dominicus College, het Kandinsky College Nijmegen en het Mondial College. Het bestuur constateert dat er in dit deel van Nijmegen in de toekomst ruimte is voor twee gezonde scholen. Van de huidige drie scholen heeft met name het Dominicus College het aantal leerlingen sterk zien teruglopen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het Dominicus College een zorgelijk financieel perspectief heeft voor 2025 en verder.  

In maart 2021 sprak het bestuur de intentie uit om een scholenfusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinksy College Nijmegen. De directies van beide scholen zagen een goede kans om krachten te bundelen, van elkaar te leren en samen het onderwijs te versterken. Tussen april en oktober 2021 bleek hiervoor echter bij de beide MR’s onvoldoende draagvlak voor te zijn. Vervolgens heeft het bestuur het voorgenomen besluit om het Dominicus College per 1 augustus 2024 te sluiten, voor advies voorgelegd aan de MR. De MR heeft hier op 30 november een negatief advies op gegeven en legt de wens op tafel om drie alternatieven, die uit een second opinion onderzoek naar voren kwamen, nader te onderzoeken. Het bestuur gaat hier in december met betrokkenen over in gesprek.

Het bestuur heeft aangegeven dat het voortbestaan van de Monnikskap, een unieke afdeling binnen het Dominicus College voor leerlingen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte, bij de voorgenomen sluiting van het Dominicus College wordt gewaarborgd- als onderdeel van een andere reguliere VO-school in de regio.

Voor zowel het Mondial College als het Kandinsky College Nijmegen geldt dat zij de ruimte krijgen zich verder te versterken om hun rijke onderwijsaanbod in de toekomst te behouden en te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij heeft het bestuur het voornemen uitgesproken om, áls het Dominicus College gaat sluiten, het Mondial College locatie Leuvensbroek per 1 augustus 2025 te verhuizen naar het gebouw van het Dominicus College aan de Energie in Nijmegen. Met deze verhuizing wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd. Een andere belangrijke overweging van de verhuizing is dat @voCampus blijft voorzien in een goed bereikbare onderwijslocatie voor de leerlingen uit het Land van Maas en Waal.

Bij het Kandinsky College Nijmegen vindt vanaf 2022 vernieuwbouw plaats. De school heeft daarmee perspectief om zich zelfstandig en met een helder profiel door te ontwikkelen.

Voor verdere informatie leest u hier het onderzoeksrapport van BMC ‘Naar een duurzaam en gezond scholenpalet in de regio Zuid- en West-Nijmegen’.

Tot slot

Wij realiseren ons dat ingrijpen in het scholenaanbod grote impact heeft op leerlingen, medewerkers en ouders. Goed werkgeverschap en onze zorgplicht naar leerlingen hebben daarom onze hoogste prioriteit.

Tegelijkertijd zien wij, voorbij het maken van moeilijke keuzes, volop kansen. Onze regio barst namelijk van het talent en van ambitie. Samenwerking over schoolgrenzen heen geeft nieuwe mogelijkheden. Onze scholen ontwikkelen samen een bovenschools vakkenaanbod, werken steeds vaker samen met organisaties en bedrijven, laten het (vervolg)onderwijs beter aansluiten en vernieuwen hun onderwijs. Dat doen we in het belang van álle leerlingen in de regio, en in het belang van onze toekomst.

 

Meer nieuws