Sluiting Dominicus College per 1 augustus 2024 gaat definitief door

09/01/2023 - De ondernemingskamer te Amsterdam besluit in beroep dat de sluiting van het Dominicus College per 1 augustus 2024 mag doorgaan. De Ondernemingskamer heeft op 28 december 2022 uitspraak gedaan naar aanleiding van het beroep dat door de medezeggenschapsraad van het Dominicus College tegen de sluiting van de school bij de Ondernemingskamer was ingesteld.

De Ondernemingskamer te Amsterdam besluit in beroep dat de sluiting van het Dominicus College in Nijmegen per 1 augustus 2024 mag doorgaan. De Ondernemingskamer heeft op 28 december 2022 uitspraak gedaan naar aanleiding van het beroep dat door de medezeggenschapsraad van het Dominicus College tegen de sluiting van de school bij de Ondernemingskamer was ingesteld. De Ondernemingskamer oordeelt dat het verzoek van de medezeggenschapsraad wordt afgewezen. Het besluit kan daarom in stand blijven.

Wat vooraf ging

Het College van Bestuur van @voCampus heeft op 16 maart 2022 besloten dat het Dominicus College per 1 augustus 2024 definitief haar deuren sluit. De sluiting op termijn is vooral het gevolg van de effecten van een jarenlange sterke daling van de leerlingenpopulatie in Nijmegen en omstreken. Het besluit is genomen na zorgvuldige bestudering van de erkende prognoses over leerlingenaantallen, analyses van de te verwachten kosten en baten, het inwinnen van de adviezen van verschillende adviesbureaus, overleg met belanghebbenden en de input van de medezeggenschap.

De medezeggenschapsraad (MR) van het Dominicus College heeft naar aanleiding van dit besluit verzoekschriften tegen de sluiting van de school ingediend bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Na behandeling van het verzoek op 8 juli 2022 oordeelde deze commissie in haar uitspraak van 29 augustus 2022 dat het bestuur in redelijkheid tot het besluit tot sluiting kon komen. In lijn daarvan kon ook het besluit om geen brugklas te starten, in stand blijven.


Omdat de MR van het Dominicus College zich niet kon vinden in deze uitspraak van de commissie heeft zij op 28 september 2022 bij de Ondernemingskamer beroep ingesteld. De mondelinge behandeling van dit beroep bij de Ondernemingskamer vond plaats op 17 november 2022 en op 28 december 2022 is in een beschikking het verzoek van de MR afgewezen. In de beschikking wordt dit besluit van de Ondernemingskamer uitvoerig gemotiveerd.
 

Vervolg

Dit betekent dat het proces om de school per 1 augustus 2024 te sluiten, definitief doorgaat. De continuïteit van het onderwijs op het Dominicus College en de zorg voor leerlingen en medewerkers houden prioriteit voor de organisatie. De leerlingen van de afdeling Monnikskap zullen na de sluiting van het Dominicus College in een nieuwbouwgedeelte van het Kandinsky College worden herplaatst.


Voor alle andere leerlingen die vanuit het Dominicus College moeten overstappen is er plaats op een van de andere scholen (met uitzondering van NSG Groenewoud) van de stichting @voCampus. Alle leerlingen zullen gastvrij ontvangen worden. Het College van Bestuur zet zich in om het overleg met de MR over de verdere uitvoering van het besluit te hervatten.

 

Meer nieuws