College van Bestuur

@voCampus is een stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting.

Het College van Bestuur werkt vanuit het model van ‘collegiaal bestuur’: beide leden werken samen op basis van een brede, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het collectief. Zij dragen een aantal portefeuilles gezamenlijk, daarnaast worden een aantal portefeuilles verdeeld. Daarbij is sprake van een eerste en een tweede verantwoordelijke.

Het College van Bestuur van @voCampus bestaat uit:

Han Elbers (voorzitter)

Nevenfuncties:
 • Voorzitter Ledenadviesraad (LAR) van de VO-raad
 • Lid bestuur Stichting Ieder Talent Telt
 • Lid Campus Adviesraad ROC Nijmegen
 • Lid bestuur Stichting Geschillenregeling VO regio Nijmegen

Hans Schapenk

Nevenfuncties:
 • Voorzitter N.E.C. Maatschappelijk
 • Voorzitter Sterk Techniek Onderwijs regio Nijmegen
 • Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Mytylschool Gabriël ‘s-Hertogenbosch
 • Lid Raad van Advies Kennis Centrum Circulaire Bouw (KccB)
 • Voorzitter stuurgroep VIA-T
 • Lid algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
 • Lid bestuurlijk platform NOVIA (VO-MBO, versterking beroepsonderwijs Rijk van Nijmegen)

Het College van Bestuur wordt ondersteund en geadviseerd door het directieberaad en de collega’s van het Bestuurs- en Servicebureau.