College van Bestuur

@voCampus is een stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting.

Het College van Bestuur werkt vanuit het model van ‘collegiaal bestuur’: de leden werken samen op basis van een brede, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het collectief. Zij dragen een aantal portefeuilles gezamenlijk, daarnaast worden een aantal portefeuilles verdeeld. Daarbij is sprake van een eerste en een tweede verantwoordelijke.

Het College van Bestuur van @voCampus bestaat uit:

Hans Schapenk (voorzitter)

Nevenfuncties:
  • Voorzitter N.E.C. Maatschappelijk
  • Voorzitter Sterk Techniek Onderwijs regio Nijmegen
  • Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Mytylschool Gabriël ‘s-Hertogenbosch
  • Lid Raad van Advies Kennis Centrum Circulaire Bouw (KccB)
  • Voorzitter stuurgroep VIA-T
  • Lid algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
  • Lid bestuurlijk platform NOVIA (VO-MBO, versterking beroepsonderwijs Rijk van Nijmegen)

Frans Mutsaers (lid ad interim)

Dhr. Mutsaers vervult de functie van lid ad interim vanuit zijn hoofdfunctie Directeur Mutsaers Advies & Management. Dhr. Mutsaers is lid ad interim College van Bestuur @voCampus gedurende de wervings- en selectieprocedure van een een nieuw lid College van Bestuur. 
Naast lid ad interim van @voCampus is dhr. Mutsaers:

  • Lid van het bestuur van de Stichting Cultureel Brabant
  • Lid van het bestuur van de Stichting Desiderata

 

Het College van Bestuur wordt ondersteund en geadviseerd door het directieberaad en de collega’s van het Bestuurs- en Servicebureau.

Het College van Bestuur onderschrijft de afspraken die zijn gemaakt in de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. De code is hier terug te vinden.