Ontwikkelingen scholen regio Zuid- en West-Nijmegen

21/10/2021 - Het afgelopen jaar is er veel onrust ontstaan rondom het Dominicus College, naar aanleiding van het intentiebesluit van het College van Bestuur in maart 2021 om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. De voornaamste aanleiding voor dit intentiebesluit was de sterke daling van het aantal leerlingen in de regio Zuid- en West-Nijmegen. Een daling waar alle VO-scholen in de regio mee te maken hebben.

Het is de taak van het College van Bestuur om de gevolgen van deze leerlingdaling op te vangen en toe te werken naar een duurzaam, divers, bereikbaar en financieel gezond onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio. Dat maakt ingrijpen noodzakelijk. Ten aanzien van de regio Zuid- en West-Nijmegen hebben wij daarom een aantal bestuurlijke voornemens.

Achtergrond

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal gedaald. Deze daling zal de komende 5-10 jaar nog doorzetten. De leerlingdaling speelt ook duidelijk in de regio Zuid- en West-Nijmegen, waar drie @voCampus scholen gehuisvest zijn: het Dominicus College, het Kandinsky College Nijmegen en het Mondial College. Met name het Dominicus College heeft het aantal leerlingen sterk zien teruglopen en kent een zeer zorgelijk financieel perspectief voor 2025 en verder. Voor zowel het Mondial College als het Kandinsky College Nijmegen geldt dat zij de ruimte krijgen zich te versterken om hun rijke onderwijsaanbod in de toekomst te behouden en te kunnen blijven ontwikkelen.

Dominicus College

In maart 2021 nam het College van Bestuur het intentiebesluit om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College Nijmegen. Deze nieuwe school zou gehuisvest worden in het schoolgebouw van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat, waar vanaf 2022 vernieuwbouw plaatsvindt. Dit intentiebesluit leverde binnen het Dominicus College veel onrust en vragen op. En het leidde tot vragen naar de onderbouwing van de financiële situatie en de mogelijkheid om zelfstandig te blijven voortbestaan. Een onafhankelijk onderzoek naar het financieel perspectief van de school, onderstreept echter dat de financiële situatie zeer zorgelijk is.

Het College van Bestuur heeft een voorgenomen besluit voor beëindiging van de school per 1 augustus 2024 op vrijdag 15 oktober 2021 voor advies voorgelegd aan de MR van het Dominicus College, met als mogelijk alternatief om het haalbaarheidsonderzoek naar een fusie met het Kandinsky College alsnog op te starten. Het voortbestaan en de continuïteit van de Monnikskap als specifieke afdeling van een reguliere VO-school wordt door het bestuur gewaarborgd.

Mondial College

Het Mondial College heeft een gezond toekomstperspectief en bestaat uit twee locaties: de Meeuwse Acker en Leuvensbroek. Het schoolgebouw van het Mondial College Leuvensbroek is de komende jaren toe aan vervanging: het biedt in de toekomst onvoldoende capaciteit en leent zich niet goed voor renovatie. Nieuwbouw is een mogelijkheid, maar kostbaar. Met het voorgenomen besluit rond het Dominicus College, dient zich een alternatief aan: de verhuizing van Mondial College Leuvensbroek in 2025 naar het gebouw van het Dominicus College aan de Energieweg in Nijmegen. De verhuizing zou gepaard moeten gaan met grondige renovatie en vernieuwbouw om het gebouw aan te laten sluiten bij de omvang en het onderwijsconcept van het Mondial College. Hiermee wordt per saldo een forse kostenbesparing gerealiseerd. Bijkomende voordelen van de verhuizing zijn dat beide schoollocaties van het Mondial College straks zeer dicht bij elkaar gehuisvest zijn en dat @voCampus blijft voorzien in een goed bereikbare onderwijslocatie voor de leerlingen uit het Land van Maas en Waal.

Kandinsky College

Bij het Kandinsky College Nijmegen vindt vanaf 2022 vernieuwbouw plaats. De school heeft daarmee perspectief om zich, eventueel als fusieschool met het Dominicus College, vitaal en met een helder profiel verder te ontwikkelen.

Vervolgstappen

Het bestuurlijk perspectief om in Zuid- en West-Nijmegen twee scholen de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen, in dat kader het Dominicus College als zelfstandige school te beëindigen en het Mondial College Leuvensbroek te verhuizen naar de Energieweg in Nijmegen, is donderdagavond 14 oktober besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van @voCampus. De keuze om de gevolgen van leerlingdaling op te vangen door het aantal onderwijsplaatsen in dit deel van de regio structureel te verminderen, draagt immers bij aan het afvlakken van de leerlingdaling en vermindering van de druk op de meeste andere @voCampus scholen. En daarmee aan een gezond scholenpalet voor de toekomst.

Uiteraard vindt er nog overleg plaats met de medezeggenschapsraden en andere betrokkenen van de drie scholen, over de gevolgen voor leerlingen, ouders en medewerkers. Deze hebben onze grootste zorg en aandacht.

Download voor meer achtergrondinformatie het rapport.

 

Meer nieuws